Badania własne

Wpływ wybranych technik Funkcjonalnej Terapii Trzewi na poprawę stanu psychofizycznego terapeuty i pacjenta.
Władysław i Renata Batkiewicz. 

Celem badań była weryfikacja hipotezy czy autorski trening koherencji serca i mózgu oraz zastosowanie technik ześrodkowania i mikronaprężenia ma wpływ na kondycję stanu psychofizycznego terapeuty jak i osoby przyjmującej zabieg. Ponadto weryfikowano hipotezę zakładającą, że dłonie przeciętnego człowieka mogą nabierać właściwości przeciwbólowych, rozluźniających fizycznie jak i psychicznie.

Badania podzielono na 2 części.

  1. Ocena subiektywna.

Polegała na wypełnieniu kwestionariusza ankiety przez grupę 140 osób na początku i pod koniec 3-dniowego kursu Funkcjonalnej Terapii Trzewi. Każda z nich (grupy 2 osobowe) na przemian była terapeutą lub osobą przyjmującą zabieg.

Oceniano:

-reakcje osoby wykonującej zabieg będącej w stanie koherencji serca i mózgu: rozluźnienie wewnętrzne, ciepło dłoni, wewnętrzny komfort, odczucie stabilności, odczucie pewności siebie, poprawa sensoryki palpacyjnej, wyciszenie i skupienie uwagi.

– reakcje osoby przyjmującej zabieg, gdy terapeuta był w stanie koherencji serca i mózgu: działanie przeciwbólowe, wewnętrzne rozluźnienie, wyciszenie, wewnętrzny komfort, odczucie ciepła i lekkości, odczucie bezpieczeństwa.

Wyniki:

Ocena reakcji terapeuty
Na początku kursu Pod koniec kursu
Rozluźnienie wewnętrzne 3,84 7,40
Ciepło dłoni 4,30 7,61
Wewnętrzny komfort 4,37 7,76
Odczucie stabilności 4,51 7,53
Odczucie pewności siebie 4,44 7,52
Poprawa sensoryki palpacyjnej 4,23 7,63
Wyciszenie i skupienie uwagi 4,34 7,89
Ocena reakcji osoby przyjmującej zabieg
Działanie przeciwbólowe 3,76 7,22
Wewnętrzne rozluźnienie 4,44 7,98
Wyciszenie 4,44 7,98
Wewnętrzny komfort 4,41 7,86
Odczucie ciepła i lekkości 4,11 7,94
Odczucie bezpieczeństwa 4,90 8,16
  1. Ocena obiektywna.

Polegała na zbadaniu urządzeniem emWave Pro, zaprojektowanym i wyprodukowanym przez Instytut HeartMath ze Stanów Zjednoczonych stanu koherencji serca i mózgu, w grupie 75 osób na początku i pod koniec 3-dniowego Kursu Funkcjonalnej Terapii Trzewi.
Aparat emWave Pro, to zatwierdzony naukowo system monitorowania zmienności rytmu serca (HRV) w czasie rzeczywistym, z oprogramowaniem na CD dla komputerów PC i Mac, obliczającym wyniki. Umożliwia obiektywne monitorowanie rytmu serca i ocenę na poziomie fizjologicznym spójności z pracą układu nerwowego, umysłu i emocji.

Wyniki:

– Średnia wartość stanu koherencji serca i mózgu dla badanej grupy na początku kursu – 38,5 ± 14,3%,

– Średnia wartość stanu koherencji serca i mózgu dla badanej grupy pod koniec kursu – 53,8 ± 17,2%. Analiza końcowa wykazała niższą wartość określającą stan koherencji serca u 9 z 75 badanych. Zaniżony poziom koherencji u 9 osób był konsekwencją braku zachowania koncentracji w trakcie badania pod koniec kursu.

Rehabilitacja w Praktyce 1/2019 r.
https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2019/02/Koherencja-serca.pdf

Mikrokinezyterapia – wpływ na funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Władysław Batkiewicz. 

Celem badań była weryfikacja hipotezy czy mikrokinezyterapia wpływa na zmianę funkcjonowania w orientacji behawioralno-temperamentalnej i orientacji neuropoznawczej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Badania wykonano na grupie 75 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w wieku od 7 do 19 lat, uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie. U każdego z uczniów wykonano jeden zabieg mikrokinezyterapii.

Dzieci w liczbie 75 podzielono na 2 grupy. 36 dzieci z grupy kontrolnej (11 dziewczynek i 25 chłopców) oraz 39 dzieci z grupy badawczej (15 dziewczynek i 24 chłopców) zostało ocenionych przez nauczycieli Ośrodka pod kątem następujących cech: koncentracja, zapamiętywanie, rozumienie, powtarzanie, uważność na lekcji, uzależnienie od komputera i telefonu, autoagresja, zaczepki słowne, agresja, labilność emocjonalna, wulgaryzmy, wycofanie, pobudliwość, dominacja w grupie, gadatliwość, autostymulacja, manipulacja zabawkami, chód, lęk i upór. Ocenę kwestionariusza ankiety dokonali pracownicy naukowi Uniwersytetu w Zielonej Górze.

Badanie wykazało istotną poprawę funkcjonowania dzieci z niepełnością intelektualną i fizyczną w grupie badawczej w stosunku do grupy kontrolnej.

Poprawa Bez zmian Pogorszenie Razem
N % N % N % N %
Grupa badana 34 88 4 10 1 2 39 100
Grupa kontrolna 18 51 15 41 3 8 36 100

Rehabilitacja w Praktyce 2/2018 r.
https://funkcjonalnaterapiatrzewi.pl/wp-content/uploads/2018/08/Mikro-Szprotawa.pdf